020 - 2611463
Airline Refund | Privacy Beleid

Privacy Beleid


Privacy statement Airline-Refund B.V.

In dit privacy statement informeren wij u graag over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons strikt aan de privacywetgeving, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is deze wet vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verkregen persoonsgegevens zullen wij uitsluitend gebruiken voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden, daarnaast hebben wij maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, dan heeft u de volgende rechten:
 
het recht op inzage;
het recht om te wijzigen;
het recht om vergeten te worden;
het recht om gegevens over te dragen;
het recht op informatie.
 
Uw persoonsgegevens
Indien u wilt weten of u mogelijk recht heeft op vergoeding voor uw geannuleerde of vertraagde vlucht, gemiste aansluitende vlucht, overboeking of instapweigering, dan kunt u via het formulier op onze website uw vluchtgegevens invullen. Hierna ziet u of u mogelijk recht heeft op vergoeding voor de betreffende vlucht. Deze vluchtgegevens zijn nodig, om na te gaan of de vlucht in kwestie mogelijk recht geeft op vergoeding. Vervolgens is het aan u om te beslissen of u uw vordering bij ons indient.
 
Mocht u beslissen om de vordering bij ons in te dienen, dan hebben wij aanvullende gegevens van u nodig. Wij verzamelen in dat geval de volgende gegevens van u:
 
- Volledige naam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Geboorteplaats;
- Adresgegevens;
- Eventueel uw legitimatiebewijs*;
- Telefoonnummer;
- Emailadres;
- Uw vluchtgegevens en/of reisdocumenten*;
- Volmacht*;
 
(* Afhankelijk van welke luchtvaartmaatschappij welke documenten wij exact van u nodig hebben)
 
Medewerkers van Airline-Refund gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, zij hebben daarvoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 
Om fraude met uw legitimatiebewijs te bemoeilijken kunt u zelf ook maatregelen nemen, wij verwijzen u daarvoor naar de adviezen van de Nederlandse overheid. Deze adviezen zijn te raadplegen op de deze website van de Rijksoverheid.
 
Airline-Refund verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw vordering, om u op de hoogte te houden tijdens de behandeling van uw vordering en u te informeren over uw rechten. Verder informeren wij u graag over onze dienstverlening, tenzij u dit niet wenst. Wij verzamelen ook uw persoonsgegevens, zodat wij aan wettelijke voorschriften kunnen voldoen.
 
Beveiliging persoonsgegevens
Airline-Refund heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, met het oog op beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn gericht op een passend beveiligingsniveau van uw persoonsgegevens. Zo worden onder andere uw gegevens via een beveiligde verbinding (TLS, voorheen SSL, zie in de adresbalk het hangslot en ‘https’) op onze website verstuurd.
 
Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Voor de volgende doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens:
 
- Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor onze eigen administratie, zodat wij een dossier voor u kunnen aanleggen, bijhouden en contact met u kunnen onderhouden, met het oog op de behandeling van uw vordering;
- Om eventueel ontbrekende documenten telefonisch bij u op te vragen, indien deze niet binnen zijn na digitale verzoeken;
- Uw persoonsgegevens gebruiken wij om namens u de vordering in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij, de luchtvaartmaatschappij wil kunnen controleren of u passagier was op de vlucht waarop de vordering betrekking heeft;
- De documentatie die luchtvaartmaatschappijen verlangen verschilt per luchtvaartmaatschappij, maar doorgaans vraagt de luchtvaartmaatschappij om een volmacht als bewijs dat wij u, als passagier, vertegenwoordigen;
- Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij later in de behandeling van uw vordering nog om documentatie vraagt voor de verdere behandeling van uw vordering, die bij de indiening van de vordering niet direct nodig waren. Indien wij deze documenten niet hebben, dan vragen wij deze documenten bij u op;
- Indien er een gerechtelijke procedure gestart zal worden, dan zullen uw persoonsgegevens ook bekend worden voor de behandeld rechter, alsmede de samenwerkende gerechtsdeurswaarder;
- Om u gedurende de behandeling van uw vordering op de hoogte te houden over de status van uw vordering;
- Om u te informeren over eventuele wijzigingen in onze dienstverlening;
- Bij uitbetaling, indien de gevraagde bankgegevens niet binnen zijn, om u telefonisch te verzoeken de bankgegevens aan ons door te geven per email.
 
Verwerkingsgrond
De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft in een limitatieve opsomming (artikel 8) voor welke voorwaarden gelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Misschien wel de belangrijkste daarvan is dat u ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens. Daarom hebben wij dat expliciet benoemd in de overeenkomst die wij met u aangaan. Alleen als u daarin duidelijk hebt aangegeven toestemming te geven, zullen wij uw gegevens verwerken. Daarnaast is het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk om, namens u, uw claimdossier te kunnen en mogen behandelen, richting de luchtvaartmaatschappij; verwerking persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met Airline-Refund.
 
Bewaartermijn
Airline-Refund verzamelt uw persoonsgegevens niet veel langer dan noodzakelijk is voor de behandeling van uw vordering, de bewaartermijn van afgesloten vorderingen bedraagt daarom maximaal 24 maanden vanaf de datum van het sluiten van de vordering.
 
Uw rechten
U heeft verschillende rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens, deze zijn als volgt:
 
- U heeft het recht om ons te verzoeken u inzage te verschaffen in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn;
- U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen bij feitelijke onjuistheid of onvolledig, mits u de gewenste wijzigingen gelijktijdig doorgeeft.
 
Privacytoezichthouder
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in Nederland de privacytoezichthouder. Indien u een klacht heeft over hoe er met uw privacygegevens wordt omgegaan, dan kunt u zich wenden tot de AP.
 
Melden datalek
Airline-Refund B.V. houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Binnen 72 uur na constatering, wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melding gedaan van een (ernstig) datalek van persoonsgegevens.
 
Website verwijzingen naar derden
Airline-Refund verwijst ook naar websites van derden op haar website, die dus geen onderdeel uitmaken van Airline-Refund. Airline-Refund is niet aansprakelijk voor het gebruik van een derden website, noch voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de derden website, noch eventueel cookiegebruik door die derden website.
 
Volgen websitegebruik; cookies
Wij gebruiken alleen cookies met het doel om onze websites te optimaliseren.
 
Vragen?
Indien u vragen heeft over dit privacy statement, schroom dan niet om contact met Olaf Goulooze (privacy officer) op te nemen via privacy@airline-refund.com.
Ik heb mijn vluchtnummer niet bij de hand