Artykuł 1: Definicje

W niniejszym Regulaminie ogólnym zastosowano następujące definicje: firma Airline-Refund B.V. (zwana dalej Airline-Refund), zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem 68162715, z siedzibą w Amsterdamie;

 1. Roszczenie: roszczenie złożone przez klienta na podstawie ustawodawstwa i przepisów, w tym rozporządzenia (WE) nr 261/2004 i orzecznictwa, Konwencji o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego transportu lotniczego z 1999 r. (Konwencji montrealskiej) lub rozporządzenia (WE) nr 889/2002, lub roszczenie wobec operatora kolejowego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1371/2007.
 2. Klient: klient firmy Airline-Refund. Klient jest również osobą kontaktową dla Airline-Refund.
 3. Linia lotnicza: firma, która zaoferowała lub zamierzała zaoferować klientowi pasażerski transport drogą powietrzną; obsługująca lot linia lotnicza.
 4. Airline-Refund B.V.: zleceniobiorca.
 5. Baggage-Refund.com: nazwa handlowa firmy Airline-Refund.
 6. Train-Refund.com: nazwa handlowa firmy Airline-Refund.
 7. "No cure – no pay": stawka naliczona klientowi przez Airline-Refund po pomyślnym odebraniu odszkodowania przez klienta, po tym, jak firma Airline-Refund otrzymała zamówienie na usługę od klienta.
 8. Umowa: po zaakceptowaniu przez klienta umowy o świadczenie usług i Regulaminu ogólnego firmy Airline-Refund i przyjęciu przez zleceniobiorcę zamówienia od klienta, pomiędzy klientem a Airline-Refund zostaje zawarta umowa mająca na celu reprezentowanie klienta przez Airline-Refund. W tym celu klient udziela Airline-Refund zlecenia i/lub pełnomocnictwa na ubieganie się oraz odebranie przysługującego mu prawnie odszkodowania od linii lotniczej.
 9. Fazy pozasądowe i polubowne: faza pozasądowa oznacza, że Airline-Refund będzie, według własnego uznania, prowadzić korespondencję z liniami lotniczymi, mającą na celu ubieganie się i odebranie odszkodowania w imieniu klienta. Faza polubowna oznacza, że Airline-Refund, w imieniu klienta, egzekwuje wypłatę odszkodowania od linii lotniczych, według własnego uznania, poprzez rozwiązanie polubowne, za pośrednictwem partnera prawnego lub bez takiego pośrednictwa.
 10. Jeśli odszkodowanie nie zostanie uzyskane w fazie pozasądowej, Airline-Refund, według własnego uznania oceni, czy należy wszcząć postępowanie w fazie polubownej. Przez fazę polubowną rozumie się przygotowywanie i wysyłanie przez Airline-Refund przypomnień i wezwań do linii lotniczych, za pośrednictwem partnera prawnego lub bez takiego pośrednictwa.
 11. Faza sądowa: sądowe dochodzenie roszczenia przez i/lub w imieniu firmy Airline-Refund, w jej własnym imieniu lub w imieniu klienta, w tym (ale nie wyłącznie) prowadzenie negocjacji (ugodowych) z liniami lotniczymi, osiąganie (lub osiągnięcie) polubownego porozumienia z liniami lotniczymi, sporządzenie wezwań, wysyłanie wezwań i/lub przeprowadzenie postępowania sądowego przeciwko liniom lotniczym. Jeśli odszkodowanie nie zostanie uzyskane w fazie pozasądowej i/lub polubownej, Airline-Refund, według własnego uznania oceni, czy należy wszcząć postępowanie w fazie sądowej.
 12. Przez wyrażenie „na piśmie” rozumie się przesyłanie wiadomości zarówno w formie listownej, jak i cyfrowej za pomocą maili, lecz nie ograniczanie się do tego.

Artykuł 2: Ogólne

 1. Wszelkie odniesienia do „Airline-Refund” w niniejszym Regulaminie obejmują również Baggage-Refund.com i Train-Refund.com. Oznacza to, że niniejszy Regulamin ma także zastosowanie mutatis mutandis we wszelkich uzgodnieniach i umowach, niezależnie od ich charakteru, zawartych z Baggage-Refund.com i/lub Train-Refund.com. W przypadku umowy z Train-Refund.com, wyrażenie „linie lotnicze” zastosowane w niniejszym Regulaminie będą rozumiane jako „operator kolejowy”.
 2. Jeśli strony nie zaznaczyły wyraźnie na piśmie, że odstępują od niniejszego Regulaminu, postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie i stanowią część każdej oferty, wyceny i umowy między klientem a Airline-Refund.
 3. Airline-Refund zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie ogólnym, z wyjątkiem przypadków określonych w artykule 6:236 podpunkt i holenderskiego kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszego Regulaminu ogólnego podlega uchyleniu, staje się nieobowiązujące lub nieważne, takie postanowienie nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu ogólnego. Airline-Refund ma prawo do zastąpienia uchylonego, unieważnionego lub nieważnego postanowienia innym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone w swoim zakresie i znaczeniu do postanowienia (postanowień) uchylonego lub nieważnego.
 5. W przypadku, gdy Airline-Refund angażuje do wykonania umowy strony trzecie, co może uczynić całkowicie według własnego uznania, niniejszy Regulamin ogólny obowiązuje także te strony trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin ogólny ma zastosowanie wyłączające wszelkie inne regulaminy (ogólne).

Artykuł 3: Umowy

 1. Każda oferta, bez względu na jej rodzaj, nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań i jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o ile Airline-Refund nie określiło inaczej.
 2. Niniejszy Regulamin ogólny ma zastosowanie do wszystkich umów między klientem a Airline-Refund. Niniejszy Regulamin ogólny został również sporządzony z myślą o korzyści dla osób, które pracują, lub w jakikolwiek sposób pracowały na rzecz Airline-Refund.
 3. Wszystkie zamówienia są przyjmowane i realizowane przez Airline-Refund wyłącznie na podstawie umowy zlecenia/zamówienia, w której Airline-Refund jest zleceniobiorcą, a klient zleceniodawcą. Umowa zlecenie jest realizowana tylko wtedy, gdy została ona zaakceptowana na piśmie przez Airline-Refund. Ponadto, umowa między klientem a Airline-Refund zostaje zawarta dopiero w momencie, gdy wniosek o roszczenie zostanie złożony przez klienta w Airline-Refund zgodnie z procedurą wskazaną na stronie internetowej Airline-Refund, lub w mailu do klienta, a klient zaakceptował niniejszy Regulamin ogólny i umowę zlecenie.
 4. Jeśli Airline-Refund przystąpi do przetwarzania roszczenia klienta, po przeprowadzeniu dodatkowego sprawdzenia sprawy pod kątem wykonalności (prawnej) i po przesłaniu roszczenia klienta za pośrednictwem strony internetowej Airline-Refund lub maila, Airline-Refund podejmie wszelkie starania, aby uzyskać i odebrać odszkodowanie.
 5. Jeśli po złożeniu roszczenia przez klienta za pośrednictwem strony internetowej Airline-Refund lub e-mailem i po dodatkowym sprawdzeniu pod kątem wykonalności (prawnej) okaże się, że klient nie jest uprawniony do odszkodowania, Airline-Refund ma prawo odmówić zajęcia się sprawą klienta. W takim przypadku, klient nie jest zobowiązany wobec Airline-Refund do żadnej rekompensaty, a Airline-Refund także nie pobiera od klienta żadnych opłat; umowa zostaje natychmiast rozwiązana.
 6. Airline-Refund nie daje żadnych gwarancji, co do (skutecznego) dochodzenia i odebrania odszkodowania od linii lotniczych. Airline-Refund będzie informować klienta o rozwoju sytuacji za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub komunikatów na koncie klienta w trakcie przetwarzania roszczenia klienta. Z porad udzielonych przez Airline-Refund nie można czerpać żadnych praw. Airline-Refund nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z tego, że klient nie sprawdza (regularnie) wiadomości od Airline-Refund otrzymanych za pośrednictwem maili i/lub konta klienta.
 7. Airline-Refund jest upoważnione do rozwiązania umowy zlecenia lub przetwarzania i odebrania roszczenia w dowolnym czasie, według własnego uznania. Airline-Refund poinformuje klienta, jeśli zamierza lub postanowiło rozwiązać umowę zlecenia i wskaże powód (powody) takiej decyzji.

Artykuł 4: Obowiązki klienta

 1. Klient oświadcza, że informacje przekazane przez niego Airline-Refund są kompletne i zgodne z prawdą, oraz że klient nie ukrywa żadnych (istotnych) informacji. Klient musi podać wymagane informacje i/lub dane podczas składania swojego roszczenia w Airline-Refund lub przesłać je później do Airline-Refund (za pomocą maila/poczty).
 2. Ponieważ korespondencja między klientem a Airline-Refund odbywa się głównie za pośrednictwem poczty e-mail, klient musi podać Airline-Refund swój aktualny adres e-mail. Airline-Refund nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z podania przez klienta Airline-Refund nieprawidłowych, i/lub niekompletnych informacji i/lub danych.
 3. Akceptując Regulamin ogólny i umowę zlecenia, klient oświadcza, że – o ile klient korespondował lub komunikował się z liniami lotniczymi – korespondencja ta/przesłane wiadomości zostały jak najszybciej przekazane do Airline-Refund lub że Airline-Refund zostało o nich poinformowane. Ponadto klient zapewnia przejrzystość w zakresie wszelkich kontaktów między klientem a liniami lotniczymi oraz – o ile to możliwe – jak najszybciej dostarczy Airline-Refund korespondencję/wiadomości wymienione z liniami lotniczymi, na prośbę Airline-Refund.
 4. Klient przez cały czas musi stosować się do wskazówek/ instrukcji/próśb Airline-Refund. Airline-Refund nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty poniesione przez klienta wynikające z nieprzestrzegania (na czas) wskazówek/instrukcji /próśb wystosowanych przez Airline-Refund.
 5. Po zawarciu umowy między klientem a Airline-Refund, klient nie jest upoważniony do nawiązania i/lub utrzymania kontaktu z liniami lotniczymi z własnej inicjatywy, chyba że klient i Airline-Refund wyraźnie odstąpili od tego postanowienia na piśmie. Airline-Refund nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty poniesione przez klienta w wyniku działań lub zaniechania działania z własnej inicjatywy klienta wobec linii lotniczej.
 6. Klient musi jak najszybciej, ale w każdym przypadku najpóźniej w ciągu siedmiu dni, poinformować Airline-Refund, jeśli zaistniał lub jeśli nadal istnieje jakikolwiek kontakt między klientem a liniami lotniczymi, lub liniami lotniczymi a klientem, bez względu na to, czy zaistniał on z inicjatywy linii lotniczych czy klienta. Jeśli klient otrzymał wiadomość od linii lotniczych, klient musi jak najszybciej – a w każdym przypadku najpóźniej w ciągu dziesięciu dni – przekazać tę wiadomość Airline-Refund.
 7. Po zawarciu umowy z Airline-Refund klient musi jak najszybciej – ale w każdym przypadku najpóźniej w ciągu dziesięciu dni – przekazać Airline-Refund wszelkie zmiany swoich danych (kontaktowych), jak również danych osobowych, przesyłając je na piśmie lub pocztą elektroniczną do Airline-Refund. Airline-Refund nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub starty poniesione przez klienta, wynikłe z tego, że klient nie przekazał zmian swoich danych (osobowych) firmie Airline-Refund (na czas).
 8. O ile wcześniej nie zostały poczynione wyraźne ustalenia na piśmie między klientem a Airline-Refund, klient nie jest upoważniony do przeniesienia swojego roszczenia na osoby trzecie po zawarciu umowy między klientem a Airline-Refund.
 9. Gdy Airline-Refund podejmie działania w celu uzyskania odszkodowania w imieniu klienta, klient nie będzie składał tego samego roszczenia jednocześnie u kilku innych podmiotów (komercyjnych), ani nie przedstawi go do rozpatrzenia lub w celu uzyskania pomocy (prawnej) jakimkolwiek innym podmiotom (komercyjnym).

Artykuł 5: Płatność

 1. Odszkodowanie należne klientowi, otrzymane przez Airline-Refund – po odebraniu odszkodowania przez Airline-Refund i po otrzymaniu przez Airline-Refund prawidłowych i kompletnych danych bankowych klienta – zostanie przelane w ciągu 14 dni roboczych na wskazany przez klienta numer konta (bankowego). Klient musi podać Airline-Refund swoje dane bankowe, wyłącznie w formie pisemnej lub przez e-mail, w tym numer konta (bankowego) i powiązany z nim opis oraz wszelkie dodatkowe dane bankowe. Wypłata każdego odszkodowanie może zostać przelana przez Airline-Refund na jeden numer konta (bankowego), niezależnie od liczby pasażerów objętych danym odszkodowaniem. Warunkiem jest, aby Airline-Refund mógł powiązać odszkodowanie z odpowiednim roszczeniem, korzystając z numeru referencyjnego i/lub nazwiska (nazwisk) pasażera (pasażerów); dopóki ta kwestia nie będzie jasna, płatność nie będzie miała miejsca.
 2. Airline-Refund nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub inne niekorzystne konsekwencje wynikające z podania Airline-Refund przez klienta nieprawidłowych i/lub niekompletnych danych bankowych. Airline-Refund zastrzega sobie prawo do potrącenia od kwoty odszkodowania wypłacanego na rzecz klienta wszelkich opłat transakcyjnych i/lub bankowych, i/lub kosztów związanych z wykonaniem przelewu na zagraniczny numer konta (bankowego).
 3. W przypadku, gdy dane bankowe klienta są nieznane Airline-Refund, lub są one niekompletne i/lub nieprawidłowe, po tym, jak klient został poinformowany przez Airline-Refund, że odszkodowanie zostało mu przyznane i/lub zostało ono wypłacone przez linie lotnicze, Airline-Refund skontaktuje się z klientem co najmniej pięć razy w rozsądnych odstępach czasu – tak szybko, jak to możliwe i na różne sposoby – w celu otrzymania od klienta poprawnych/kompletnych danych bankowych umożliwiających przelew odszkodowania. W przypadku ,gdy firma Airline-Refund wielokrotnie kontaktowała się z klientem, a mimo to nie otrzymała poprawnych/kompletnych danych banku klienta do wypłaty odszkodowania, firma Airline-Refund będzie uprawniona do przejęcia całej kwoty odszkodowania, po upływie jednego roku kalendarzowego od daty otrzymania kwoty odszkodowania.

Artykuł 6: Odpowiedzialność

 1. Wszelka odpowiedzialność firmy Airline-Refund, jej nazwy firmowej/handlowej, jej pracowników, osób pomocniczych i osób (prawnych) będących partnerami zleceniobiorcy – z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania, umyślności lub przypadków opisanych w ust. 2 – jest wyłączona. To wyłączenie odpowiedzialności obejmuje, ale nie ogranicza się do wszelkich szkód bezpośrednich lub pośrednich, szkód (nie)materialnych, utraty zysku, strat handlowych, utraty zamówień, strat wynikowych, poniesionych w jakikolwiek sposób i z jakiegokolwiek powodu.
 2. Wszelka odpowiedzialność firmy Airline-Refund, jej nazw firmowych/handlowych, jest wyłącznie i ściśle ograniczona do kwoty, która została lub zostanie naliczona klientowi przez Airline-Refund.

Artykuł 7: Zabezpieczenie

 1. Klient zabezpiecza Airline-Refund przed wszelkimi roszczeniami/żądaniami stron trzecich, które poniosły i/lub poniosą, i/lub będą ponosić jakiekolwiek szkody i/lub inne straty w związku z realizacją umowy/świadczeniem usług przez Airline-Refund.
 2. 2. Klient zabezpiecza Airline-Refund przed wszelkimi roszczeniami/żądaniami stron trzecich wynikającymi z niedokładnych i/lub niekompletnych, i/lub nieterminowych powiadomień i/lub nieprawidłowych/niekompletnych informacji, i/lub nieuczciwych działań.

Artykuł 8: Właściwy sąd i obowiązujące prawo

 1. Wszelkie spory wynikające z, lub związane z wykonaniem umowy/świadczeniem usługi przez Airline-Refund, lub związane z nimi (bezpośrednio lub pośrednio) będą przekazywane wyłącznie właściwemu sądowi okręgu Amsterdam.
 2. Do niniejszego Regulaminu ogólnego zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie. Chociaż niniejszy Regulamin ogólny został sporządzony w języku niderlandzkim i angielskim, to niderlandzka wersja niniejszego Regulaminu ogólnego jest nadrzędna w przypadku sporu dotyczącego (interpretacji) niniejszego Regulaminu ogólnego.