Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Airline-Refund B.V. (en hierna te noemen Airline-Refund), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68162715, statutair gevestigd in Amsterdam;

 1. Claim: vordering van een cliënt op basis van wet- en regelgeving, waaronder Verordening (EG) Nr. 261/2004 en jurisprudentie, het Verdrag tot brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer van 1999 (Verdrag van Montréal), of Verordening (EG) Nr. 889/2002. Of een vordering op de treinvervoerder op basis van Verordening (EG) Nr. 1371/2007.
 2. Cliënt: de opdrachtgever van Airline-Refund. Cliënt is ook de contactpersoon richting Airline-Refund.
 3. Luchtvaartmaatschappij: een bedrijf dat personenvervoer door de lucht heeft aangeboden aan cliënt dan wel voornemens was deze uit te voeren; de uitvoerende luchtvaartmaatschappij.
 4. Airline-Refund B.V.: opdrachtnemer.
 5. Baggage-Refund.com: handelsnaam van Airline-Refund.
 6. Train-Refund.com: handelsnaam van Airline-Refund.
 7. ‘No cure, no pay’: het tarief dat Airline-Refund bij cliënt in rekening brengt, bij het succesvol incasseren van de vordering van de cliënt, nadat Airline-Refund daartoe opdracht heeft gekregen van de cliënt.
 8. Overeenkomst: nadat cliënt de overeenkomst van opdracht en algemene voorwaarden van Airline-Refund heeft geaccepteerd en opdrachtnemer de opdracht van de cliënt heeft geaccepteerd, ontstaat er een overeenkomst tussen cliënt en Airline-Refund, strekkende tot het vertegenwoordigen van cliënt. Cliënt verleent daartoe een last en/of volmacht aan Airline-Refund, om bij de luchtvaartmaatschappij de wettelijke vergoeding(en) op te eisen en te incasseren.
 9. De buitengerechtelijke- en minnelijk fasen: de buitengerechtelijk fase betekent dat Airline-Refund, naar eigen inzicht, zal corresponderen met de luchtvaartmaatschappij, teneinde de vordering, namens cliënt, op te eisen en te incasseren. De minnelijke fase betekent dat Airline-Refund, namens cliënt, betaling van de vordering afdwingt, naar eigen inzicht, bij de luchtvaartmaatschappij, via een minnelijke regeling, al of niet via een juridische partner.
 10. Als de vordering niet geïncasseerd is in de buitengerechtelijk fase, dan zal Airline-Refund, naar eigen inzicht, beoordelen of zij een minnelijke fase zal opstarten. Onder de minnelijke fase wordt verstaan: het naar eigen inzicht van Airline-Refund opstellen en versturen van aanmaningen en sommatiebrieven, al of niet via een juridische partner.
 11. De gerechtelijk fase: de gerechtelijke incasso van de vordering door en/of namens Airline-Refund, in eigen naam, dan wel uit naam van de cliënt waaronder (maar niet uitsluitend) het voeren van (schikkings)onderhandelingen met de luchtvaartmaatschappij, het (laten) bereiken van een minnelijke regeling met de luchtvaartmaatschappij, het opstellen van een dagvaarding, het (laten) uitbrengen van de dagvaarding en/of voeren van een gerechtelijke procedure tegen de luchtvaartmaatschappij. Als de vordering niet geïncasseerd is in de buitengerechtelijk en/of minnelijke fase(n), dan zal Airline-Refund, naar eigen inzicht, beoordelen of zij een gerechtelijke fase zal opstarten.
 12. Onder schriftelijk wordt verstaan zowel per brief als digitaal, per bericht, email, maar is daartoe niet beperkt.

Artikel 2: Algemeen

 1. Een verwijzing naar ‘Airline-Refund’ in deze algemene voorwaarden, omvat ook Baggage-Refund.com en Train-Refund.com. Hiermee wordt bedoeld dat deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn op overeenkomsten, ongeacht de aard, welke zijn gesloten met Baggage-Refund.com en/of Train-Refund.com. Bij een overeenkomst met Train-Refund.com dient bij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden in luchtvaartmaatschappij de treinvervoerder te worden gelezen.
 2. Met uitzondering als van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op en maken deel uit van elke offerte, aanbieding, en overeenkomst tussen cliënt en Airline-Refund.
 3. Airline-Refund behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze algemene voorwaarden, uitgezonderd zoals vastgelegd in artikel 6:236 sub i BW.
 4. Bij een beding of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden die vernietigbaar, onverbindend of nietig zijn, tast dit (aangetaste) beding de geldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet aan. Airline-Refund heeft het recht om een vernietigbaar, onverbindend of nietig beding te vervangen door een beding dat zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van het aangetaste beding(en).
 5. Indien Airline-Refund bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, geheel naar eigen inzicht, dan gelden deze algemene voorwaarden ook tegenover deze derden.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van welke andere (algemene) voorwaarden dan ook.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Elke aanbieding, ongeacht de vorm, is vrijblijvend en is uitsluitend een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst, tenzij anders door Airline-Refund is aangegeven.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen cliënt en Airline-Refund. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die op welke wijze dan ook werkzaam zijn of zijn geweest voor Airline-Refund.
 3. Alle opdrachten worden door Airline-Refund uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op grond van een overeenkomst van opdracht/lastgeving, waarbij Airline-Refund de opdrachtnemer is en cliënt de opdrachtgever. Een overeenkomst van opdracht komt alleen tot stand indien zij schriftelijk is aanvaard door Airline-Refund. De overeenkomst tussen cliënt en Airline-Refund komt bovendien eerst tot stand op het moment dat de vordering door cliënt is ingediend bij Airline-Refund conform de op de website van Airline-Refund aangegeven wijze danwel per email en nadat deze algemene voorwaarden en overeenkomst van opdracht door cliënt zijn geaccepteerd.
 4. Indien Airline-Refund, na een aanvullend onderzoek op (juridische) haalbaarheid, na indiening van de vordering van cliënt, via de website van Airline-Refund, danwel per email, de vordering van cliënt in behandeling neemt, dan zal Airline-Refund zich naar beste kunnen inspannen om de vordering op te eisen en te incasseren.
 5. Mocht na indiening van de vordering van cliënt via de website van Airline-Refund, danwel per email, na aanvullend onderzoek op (juridische) haalbaarheid, blijken dat cliënt geen recht heeft op vergoeding(en), dan heeft Airline-Refund het recht om de vordering niet in behandeling te nemen. Cliënt is dan geen vergoeding verschuldigd aan Airline-Refund, Airline-Refund is evenmin een vergoeding verschuldigd aan cliënt; de overeenkomst eindigt direct.
 6. Airline-Refund geeft geen garanties over (het succesvol) opeisen en incasseren van de vordering bij de luchtvaartmaatschappij. Airline-Refund zal cliënt gedurende het claimproces op de hoogte houden omtrent de ontwikkelingen via e-mails en/of berichten in het klantaccount. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de adviezen van Airline-Refund. Airline-Refund is niet aansprakelijk voor enig gevolg, voortvloeiend uit het niet (regelmatig) volgen van berichten van Airline-Refund, via de email en/of het klantaccount.
 7. Airline-Refund is bevoegd om de overeenkomst van opdracht c.q. het opeisen en incasseren van de vordering op ieder moment, naar eigen inzicht, te beëindigen. Airline-Refund zal cliënt informeren als zij voornemens is of besloten heeft de overeenkomst van opdracht te beëindigen en zal aangeven welke reden(en) zij daarvoor heeft.

Artikel 4: Verplichtingen van de cliënt

 1. De cliënt verklaart dat de aan Airline-Refund verstrekte informatie volledig, naar waarheid is en dat cliënt geen (relevante) informatie achter houdt of achter heeft gehouden. Cliënt dient de vereiste informatie en/of gegevens bij indiening van de vordering bij Airline-Refund dan wel daarna aan Airline-Refund (per email/post) te verstrekken.
 2. Aangezien de correspondentie tussen cliënt en Airline-Refund voornamelijk per email verloopt, dient cliënt een functionerend emailadres te verstrekken aan Airline-Refund. Airline-Refund is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor de schade en/of ander nadeel als gevolg van het door cliënt verstrekken van foutieve en/of onvolledige informatie en/of gegevens aan Airline-Refund.
 3. De cliënt verklaart bij het accorderen van de algemene voorwaarden en overeenkomst van opdracht dat – mits cliënt zelf gecorrespondeerd of gecommuniceerd heeft met de luchtvaartmaatschappij – dat de correspondentie/communicaties onmiddellijk – voor zover mogelijk - aan Airline-Refund is verstrekt, dan wel daarover is geïnformeerd. Evenals dat cliënt op verzoek van Airline-Refund duidelijkheid verschaft omtrent eventueel contact van cliënt met de luchtvaartmaatschappij en – voor zover mogelijk – de gevoerde correspondentie/communicatie met de luchtvaartmaatschappij aan Airline-Refund verstrekt.
 4. De cliënt dient de aanwijzingen/instructies/verzoeken van Airline-Refund ten alle tijden op te volgen. Airline-Refund is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of ander nadeel van cliënt, die voortvloeit uit het niet (tijdig) opvolgen van de aanwijzingen/instructies/verzoeken van Airline-Refund.
 5. De cliënt is niet bevoegd om op eigen initiatief, zelfstandig en rechtstreeks contact te leggen en/of te onderhouden met de luchtvaartmaatschappij, nadat de overeenkomst tussen cliënt en Airline-Refund tot stand is gekomen, tenzij hiervan bij uitdrukkelijke en schriftelijke afspraak van wordt afgeweken door cliënt en Airline-Refund. Airline-Refund is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of ander nadeel van cliënt, als gevolg van eigen handelingen of nalaten van de cliënt, op initiatief van cliënt, richting de luchtvaartmaatschappij.
 6. Cliënt dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zevendagen, Airline-Refund te informeren als er contact is geweest of nog steeds contact is, tussen cliënt en de luchtvaartmaatschappij of de luchtvaartmaatschappij met cliënt, dus zowel als het initiatief van het contact lag bij de luchtvaartmaatschappij als wanneer initiatief van het contact bij cliënt lag. Mocht cliënt een bericht hebben ontvangen van de luchtvaartmaatschappij, dan dient cliënt dit bericht zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen tien dagen, aan Airline-Refund volledig te verstrekken.
 7. Cliënt dient wijzigingen in (contact)gegevens, alsmede persoonsgegevens, nadat de overeenkomst tussen cliënt en Airline-Refund is gesloten, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen, schriftelijk of per email aan Airline-Refund door te geven. Airline-Refund is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/oof ander nadeel van cliënt, als gevolg van het door cliënt niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen aan Airline-Refund in (persoons)gegevens van cliënt.
 8. Met uitzondering bij voorafgaande nadrukkelijke, schriftelijke afspraak tussen cliënt en Airline-Refund, is cliënt niet bevoegd om de vordering over te dragen aan derden, na het sluiten van de overeenkomst tussen cliënt en Airline-Refund.
 9. Zodra Airline-Refund de vordering, namens cliënt, in behandeling neemt, dan zal cliënt dezelfde vordering niet tegelijkertijd bij meerdere (commerciële) (claim)partijen indienen dan wel ter behandeling geven dan wel zich (juridisch) laten bijstaan door meerdere en/of andere (commerciële) partijen.

Artikel 5: Betaling

 1. De door Airline-Refund ontvangen gelden, die aan cliënt toekomen, nadat de gelden door Airline-Refund zijn ontvangen, alsmede nadat de correcte en volledige bankgegevens van cliënt zijn ontvangen door Airline-Refund, worden binnen 14 werkdagen overgemaakt naar het door cliënt opgegeven (bank)rekeningnummer. Cliënt dient de eigen bankgegevens, uitsluitend schriftelijk of per email, aan Airline-Refund door te geven, daaronder verstaan het (bank)rekeningnummer en de bijbehorende tenaamstelling, eventueel aanvullende bankgegevens. De uitbetaling, per vordering, kan maximaal naar één (bank)rekeningnummer worden overgeboekt door Airline-Refund, ongeacht het aantal passagiers onder de desbetreffende vordering. Voorwaarde is dat het geld gekoppeld kan worden aan de juiste vordering, middels het referentienummer en/of passagiersnaam of passagiersnamen van Airline-Refund; zolang hierover geen duidelijkheid is, zal geen uitbetaling plaatsvinden.
 2. Airline-Refund is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade en/of ander nadeel als het gevolg van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige bankgegevens door cliënt aan Airline-Refund. Airline-Refund behoudt zich het recht voor om transactie- en/of bankkosten en/of daarmee samenhangende kosten, bij overmakingen naar buitenlandse (bank)rekeningnummers, in mindering te brengen op het uit te betalen bedrag van de vordering van cliënt.
 3. Indien er geen, onvolledige en/of incorrecte bankgegevens van cliënt bekend zijn bij Airline-Refund, nadat cliënt door Airline-Refund is geïnformeerd dat de vordering door de luchtvaartmaatschappij is gehonoreerd en/of uitbetaald, dan zal Airline-Refund minimaal vijfmaal contact zoeken met cliënt, met redelijke tussenpozen en zodra mogelijk op verschillende manieren contact zoeken, teneinde de correcte/volledige bankgegevens van cliënt te ontvangen voor uitbetaling. Indien Airline-Refund herhaaldelijk contact heeft gezocht met cliënt, maar geen correcte/volledige bankgegevens van cliënt zijn verkregen voor uitbetaling, dan is Airline-Refund bevoegd na één kalenderjaar, na ontvangst van het bedrag van de vordering, het gehele, geinde bedrag van de vordering zichzelf toe te eigenen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Airline-Refund, haar bedrijfs- /handelsnamen, haar werknemers, haar hulppersonen en (rechts)personen waarmee opdrachtnemer een samenwerkingsverband heeft gesloten, uitgezonderd in geval van grove schuld of opzet of zoals beschreven onder lid 2, is uitgesloten. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid valt, maar is daartoe niet beperkt, alle geleden of nog te lijden (in)directe schade, (im)materiële schade, winstdaling, winstverlies, bedrijfsschade, orderverlies, gevolgschade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.
 2. Eventuele aansprakelijkheid van Airline-Refund, haar bedrijfs- /handelsnamen, is uitsluitend en strikt beperkt tot het bedrag dat door Airline-Refund bij cliënt in rekening is gebracht dan wel in rekening zou brengen.

Artikel 7: Vrijwaring

 1. Cliënt vrijwaart Airline-Refund voor alle aanspraken/eisen/vorderingen van derde(n), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst/dienstverlening van Airline-Refund schade en/of ander nadeel hebben geleden en/of lijden en/of nog zullen lijden.
 2. Cliënt vrijwaart Airline-Refund voor alle aanspraken/eisen/vorderingen van derde(n) als gevolg van door cliënt onjuiste en/of onvolledige en/of niet-tijdig gedane mededelingen en/of onjuiste/onvolledige verstrekte gegevens/informatie en/of frauduleus verrichte handelingen.

Artikel 8: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 1. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst/dienstverlening van Airline-Refund of daarmee (direct of indirect) verband houden, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter verbonden aan de rechtbank te Amsterdam.
 2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Hoewel deze algemene voorwaarden in het Nederlands en Engels zijn opgesteld, is bij een geschil omtrent (de uitleg van) deze algemene voorwaarden de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden doorslaggevend.