Wijzigingen

Airline-Refund heeft het recht om alle op deze website weergegeven informatie, alsmede deze disclaimer, op ieder (gewenst) moment te wijzigen, zonder mededeling (vooraf). Vandaar dat het raadzaam is om zelf regelmatig te controleren of informatie op deze website, alsmede deze disclaimer, is aangepast, correct en up-to-date is.

Geen garanties

Hoewel Airline-Refund alles in het werk stelt om actuele, volledige en feitelijke informatie weer te geven op deze website, kan Airline-Refund helaas geen garanties geven omtrent de actualiteit, volledigheid, juistheid en feitelijkheid hiervan. Beschikbaarheid van de website wordt evenmin gegarandeerd door Airline-Refund. Uiteraard streeft Airline-Refund ernaar om de website continu beschikbaar te houden.

Geen aansprakelijkheid

Het bezoeken/raadplegen dan wel gebruiken van deze website betekent dat jij afstand doet van het recht om Airline-Refund aansprakelijk te stellen/houden voor enige (dreigende) schade en/of ander nadeel, indirect of direct en uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het aanwenden/gebruiken/raadplegen van deze website en/of de daarop weergegeven informatie. Door het bezoeken/gebruiken/raadplegen van de website ga jij er tevens mee akkoord dat jij Airline-Refund niet aansprakelijk zal stellen voor via onze website genoemde/gepresenteerde/opgenomen verwijzingen naar diensten, deze diensten zijn van derden. Airline-Refund aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid op grond van het gebruik van (de informatie op) deze website, dan wel het niet beschikbaar zijn van (delen van) deze website. Het bezoeken/gebruiken/raadplegen van de website van Airline-Refund is derhalve geheel op eigen risico van de bezoeker.

Vrijwaring

Jij zal Airline-Refund, diens werknemers, betrokkenen, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen etc., inclusief kosten van (rechts)bijstand, accountants, etc., die door derden zijn ingesteld als gevolg van en/of gerelateerd aan je gebruik van deze website, waaronder begrepen wordt geacht jouw inbreuk op welke wettelijke/juridische regeling dan ook, of inbreuk op de rechten van derden.

Beperkingen en monitoren gebruik van de website

Airline-Refund behoudt zich het recht voor om jou de toestemming te ontzeggen gebruik te (blijven) maken/het bezoeken van de website en/of gebruik te maken van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden. Airline-Refund kan de toegang tot de website monitoren.

Informatie van derde(n), diensten en producten

Indien Airline-Refund op haar website refereert of verwijst naar de websites van derden, dan wel hyperlinks heeft geplaatst naar die websites, waarop informatie, diensten, producten worden gepresenteerd, dan kan jij dit niet beschouwen als een advies. Het is geheel voor eigen risico, om de betreffende derde(n) website(s) te bezoeken/raadplegen/gebruiken. Airline-Refund is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor het bezoeken/raadplegen/gebruiken van en/of de informatie op de websites van derden, omdat Airline-Refund geen onderzoek heeft gedaan naar de betrouwbaarheid/juistheid van de betreffende derde(n) website(s) en de daarop weergegeven informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede andere rechten die rusten op de weergegeven informatie op onze website en/of onze website, zoals onder andere: tekeningen, foto’s, logo’s, (merk)namen, onderscheidende symbolen, tekens, maar daartoe niet beperkt, zijn van Airline-Refund. Verspreiding, delen en/of verveelvoudiging en/of commercieel gebruiken van de weergegeven informatie, inclusief (op) deze website, is verboden, indien er van te voren geen nadrukkelijk, schriftelijke, goedkeuring is verkregen van Airline-Refund of een derde partij die rechthebbende is.